پروژه گلخاری
پروژه گلخاری

پروژه گلخاری

خلاصه

بازدید از پروژه گلخاری

۱۴۰۰ شنبه ۲۱ اسفند
506بازدید
پروژه گلخاری

مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشروایران روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 از پروژه گلخاری شرکت حفاری شمال بازدید به عمل آورد.