بازدید از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال
بازدید از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال

بازدید از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال

خلاصه

مدیر عامل شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال بازدید نمود

۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
618بازدید
بازدید از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال

روز چهارشنبه مورخ 29 دی سال 1400 مدیر عامل شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران ضمن برقراری جلسه با مدیریت محترم پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال از این پایگاه بازدید نمود.