بازدید از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال
بازدید از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال
بازدید از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال

بازدید از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال

خلاصه

مدیر عامل شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال بازدید نمود

۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
1355بازدید
بازدید از پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال

روز چهارشنبه مورخ 29 دی سال 1400 مدیر عامل شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران ضمن برقراری جلسه با مدیریت محترم پایگاه اهواز شرکت حفاری شمال از این پایگاه بازدید نمود.